Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Ceiliúradh ar Ealaín an Choláiste!

The corridors of Coláiste Feirste are now a vibrant mix of colours and textures, as evidence of the wonderful artwork displays produced by pupils.  The art department has gone from strength to strength, especially in the last few years.  We boast high achieving GCSE, AS and A2 pupils, with last year’s GCSE candidate Sinéad Ní Thuamáin achieving full marks in her art modules.  Visiting artists, Tony Bell and Danny Devenney have worked with aspiring artists, and most notably we participated in a living art monument in the form of a community mural featuring the anniversary of the sinking of the Titanic. 

Tá Roinn Ealaíne Choláiste Feirste ag dul ó neart go neart ó thosaigh an scoil sa bhliain 1992. Tá dul chun cinn nach beag déanta ó bhí an seomra lonnaithe sa mharbhlann sa tseanscoil leis an cheannródaí ealaíne, Róisín ag cuidiú le dalta sinsearach.Nóirín Ní Chléirigh, go dtí tógáil na scoile úire sa bhliain 2005. Bhí ealaíontóirí den chéad scoth a d’fhreastail ar Choláiste Feirste ar fud na mblianta agus tá lámha maithe acu ar an ealaín go fóill. Is iomaí uair a bhaineann an Roinn Ealaíne gráid ar dóigh amach, bliain i ndiaidh na bliana, agus iad iomlán tuillte ag na daltaí ealaíonta seo a bhíonn ag obair go moch agus go mall chun cinntiú go mbaintear na gráid chuí amach. Bíonn deis ag na healaíontóirí óga seo scoth na comhairle a fháil ó na múinteoirí s’acu - Róisín Nic Giolla Bhríde agus Cárágh Ní Cholmáin. Chan amháin sin, ach tagann ealaíontóirí móra le rá isteach chun tacú, moltaí agus cluas a thabhairt dóibh fosta le linn agus i ndiaidh am scoile.

Tá an scoth oibre atá á déanamh sa Roinn Ealaíne le feiceáil nuair a thagann na gráid amach ag deireadh an tsamhraidh.Obair Ardleibhéil Is minic a fheictear go bhfaigheann formhór na ndaltaí ealaíne pas san ábhar. Chan amháin go bhfaigheann siad pas, ach anuraidh d’éirigh le Seisilia Ní Loingsigh A* a bhaint amach san ardleibhéal ealaíne s’aici, éacht den chéad scoth agus an chéad A* in ardleibhéal ealaíne sa scoil. Chomh maith leis sin, tháinig le seisear dalta eile A a bhaint amach. Chuaigh cúigear acu ar aghaidh le stáidéar a dhéanamh ar ealaín ag leibhéal ollscoile agus tá muid ag dúil le níos mó ag dul sa treo céanna i mbliana.  Ag leibhéal GCSE, bhain Sinéad Ní Thuamáin 100% amach, rud a léiríonn go bhfuil obair iontach faoi lán seoil. Tá Sinéad anois ag déanamh staidéir ar an ardleibhéal ealaíne agus tá muid ag dúil go mór le gráid iontacha uaithi amach anseo.

Déantar ceiliúradh ar shaothar dea-lámhach na ndaltaí gach uile bhliain i nDanlánn na Cultúrlainne ar Bhóthar na bhFál. Is iontach an deis í seo do dhaltaí, do thuismitheoirí, d’ealaíontóirí agus don phobal le dul agus scoth an tsaothar a fheiceáil, go háirithe do na daltaí a oibríonn go dícheallach le linn na scoilbhliana. Is minic a bhaintear geit as na daoine a théann chun breathnú ar an obair ealaíne de bharr chaighdeán ard an tsaothair.

Ar a bharr sin, tá saothar ealaíne na ndaltaíTony Bell ag tacú i ndiaidh am scoile. le feiceáil sa scoil agus is mór an pléisiúr dúinn iad a bheith in airde sna dorchlaí. Is féidir le cuairteoirí agus baill na scoile, blas a fháil den obair bhláthmhar a dhéanann na daltaí, i bpríomhdhorcla na scoile agus ar fud na scoile. Maisíonn an saothar tréanach seo an scoil agus is cinnte go gcuireann an obair ghleoite seo le híomhá na scoile. Ní bhíonn ach dea-aischothú ag daoine faoin saothar atá le feiceáil sa Chultúrlann agus sa scoil. Is mór maith an clú do na daltaí é go bhfuil an saothar ealaíne s’acu i mbéal an phobail go rialta.

Deir Sinéad Ní Thuamáin, dalta sinsearach ealaíne; “Bainim an-tairbhe as an tacaíocht agus an chomhairle a thugann Tony, Nóirín agus mo mhúinteoirí dom. Tá sé ar dóigh go bhfaighim an oiread seo tacaíochta ó mo mhúinteoirí agus ó na healaíontóirí a thagann isteach i ndiaidh am scoile. Bhain mé an-sult as an GCSE Ealaíne anuraidh agus d’éirigh go maith liom. Bainim taitneamh as an Ardleibhéal chomh maith, cé go bhfuil sé níos dúshlánaí. Caithfidh mé a bheith ag obair go díograiseach i rith an lae agus i ndiaidh am scoile. Tá thart faoi bliain go leith fágtha agam ar an scoil agus tá mé ag dúil go mór leis an dúshlán atá romham le marc maith a bhaint amach.

Cé go bhfuil rath nach beag ar na daltaí ealaíne sa seomra rang, tá a saothar le feiceáil in áiteaEalaíontóir Nicola Agnew ag cuidiú le dalta GCSEnna áirithe ar fud Bhéal Feirste fosta. Tháinig Danny Devenney, an t-ealaíontóir áitiúil, agus daltaí Bhliain 10 le chéile agus dhear siad leathchuid de mhúrphictiúr Chos an Fhathaigh, taobh amuigh den scoil. Bhí an múrphictiúr bunaithe ar bhádh an Titanic agus ceiliúradh ar an chomóradh céad bliana a thit amach ar fud na cathrach anuraidh. D’oibrigh Danny agus na daltaí go díograiseach agus go díocasach le linn na bliana agus tá múrmhaisiú leanúnach gan smál anois ag clúdach an dá thaobh de bhalla Choláiste Feirste. Ghlac an bliainghrúpa céanna páirt i dtionscnamh ealaíne d’arbh ainm ‘The Wake of the Bass Brewery’ agus d’éirigh leo Gradam Ealaín an Phobail is Fearr san Iomlán a bhaint de thairbhe na hoibre iontaí s’acu.

Ina theannta sin, d’oibrigh Bliain 9 i gcomhar le Feirste Thiar ag dearadh meirgí gleoite. Baineadh úsáid as íomhánna na staire agus an chultúir s’againne mar spreagadh chun na soilsí a mhaisiú ar Bhóthar na bhFál. D’éirigh le triúr dalta  a bhí ag gabháil den GCSE agus atá anois ag gabháil den ardleibhéal, £50 an duine a bhaint de thairbhe an tsaothair ealaíne s’acu ag Cnoc an Anfa anuraidh i gcomórtSiúrtan leis an ghúna a dhear sé!as a d’eagraigh Comhairle Phobail na bhFál faoi fhadhb na ndrugaí sa cheantar. Bhí an comórtas bunaithe ar phóstaeir a dhearadh don tionscadal agus thapaigh ár ndaltaí an deis leis na póstaeir a dhearadh chun an teachtaireacht a chur amach ansin go bhfuil áiteanna ann ar féidir le daoine na drugaí a chur gan a n-ainm a bheith luaite.

Bhain iar-dhalta dár gcuid – Siúrtán Mac Cú Uladh, comórtas faiseáin ar na mallaibh ag an Lainseáil Bróisiúir American Holidays 2013.  Dhear sé gúna agus tá an dearadh s’aige le bheith in úsáid ar an bhileog s'acu i mbliana. Bhain sé £100 agus turas go Londain as an obair dhíograiseach a rinne sé ag dearadh an ghúna.

Is dócha go mbaineann rath na roinne leis an oiread tacaíochta a bhíonn ar fáil, tacaíocht ranga agus airgid ina measc. Tugann Scoileanna Sínte, tacaíocht as cuimse don Roinn Ealaíne. Aithnítear go bhfuil gá ann chun scileanna ealaíne na ndaltaí a fhorbairt agus a fheabhsú. Mar sin de, cuireann Scoileanna Sínte airgead ar fáil chun ealaíontóirí áitiúla a mhealladh chun na scoile le comhairle chuí a chur ar ár n-ealaíontóirí óga. Faoi láthair, tá Tony Bell, ealaíontóir áitiúil, agus a mhacasamhail ag teacht isteach chun tacú leis an roinn. Is iomaí uair a bhíonn an dá sheomra ealaíne plódaithe le daltaí i ndiaidh am scoile chun an tacaíocht seo a thapú agus is léir go dtéann sí go mór i bhfeidhm orthu.

Tá muid an-bhródúil as ár ndaltaí ó thaobh na healaíne de. Déanann siad agus na múinteoirí ealaíne a seacht ndícheall i rith na bliana agus tá an díograis sin le feiceáil Gradam Ealaín an Phobail is Fearr san Iomlánnuair a fhaightear na torthaí s’acu i gcaitheamh an tsamhraidh. Is gá buíochas a thabhairt do na healaíontóirí áitiúla agus do scoileanna sínte toisc go gcuireann siad an t-airgead ar fáil.

Ba mhaith le Róisín agus le Cárágh a mbuíochas a ghabháil leis an Fhoireann Airíoch, Jamesy Ó Muireagáin agus Ciarán Ó Fearaigh, as ucht a gcuid tacaíochta le linn na scoilbhliana. Tá siad den bharúil fosta nach dtiocfadh le leath chuid den obair a bheith comhlíonta gan an Teicneoir Ealaíne, Mícheál Mac Seáin (iar-dhalta a oibríonn mar chuid den roinn).  Tacaíonn sé go mór leis na daltaí agus leis an bheirt mhúinteoirí le gach cuid de ghné na healaíne agus bheadh siad caillte gan é.

Coinnigí libh!

Róisín Nic Giolla Bhríde, Mícheál Mac Seáin agus Cárágh Ní Cholmáin

Lean an nasc seo agus brúigh ar 'Ealaín' chun níos mó grianghraf a fháil!