Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

Torthaí den scoth bainte amach ag daltaí Ardleibhéil

Torthaí Ardleibhéil i gColáiste Feirste

 

Chuir Micheál Mac Giolla Ghunna, Priomhoide na scoile, a chuid lúchair in iúl agus na daltaí ag bailiú a gcuid torthaí Ardleibhéil maidin Dhéardaoin

 

“Arís eile caithfidh mé na torthaí iontacha seo a threaslú leis na daltaí agus na múinteoirí.  Bíonn muid ag déanamh síordhul chun cinn a léiríonn díogras na dtuismitheoirí agus dícheall na múinteoirí le scoth an oideachais a sholáthar dár gcuid daoine óga.   Léiríonn na torthaí seo fosta an t-ardchaighdeán oideachas a fuair na daltaí ar na bunscoileanna lánGhaeilge a sholáthraigh na bunchlocha foghlama dóibh.”

 

I measc na ndaltaí ardleibhéil bhí pasráta 100% i ngach ábhar, an mhórchuid acu ag baint amach 3 nó níos mó grád A*-C.  Ciallaíonn sé seo go mbeidh siad in ann a gcéad rogha ollscoile a bhaint amach.  Fuair a lán daltaí grádanna A agus A* i réimse leathan d’ábhair, a chuireann sa scothghrúpa daltaí sa tuaisceart iad.  Léiríonn sé seo arís eile gur féidir leis an Ghaeloideachas barrfheabhas a sholáthar in aon ábhar.

 

Bhain daltaí áirithe torthaí den chéad scoth amach le grádanna A agus A* sna 3 nó 4 ábhar a rinne siad.  Ach tá bród as cuimse ar an scoil as cuid iarrachtaí na ndaltaí uilig a bhain gráid mhaithe amach, cuid acu nach mbeadh an deis acu leanúint dá gcuid oideachais iar16 ach go raibh siad sa Ghaeloideachas.

 

Lean an t-Uasal Mac Giolla Ghunna, “ Is í an fhís s’againne go gcothaíonn muid pobal scoile a fhreastalaíonn ar gach ábaltacht, gach bua agus gach mianaidhm – curaclam dalta-lárnaithe ó aois 11 go 18.  Shocraigh muid spriocanna ardaidhmeannacha d’fhorbairt an tSéú Fhoirme le cúpla bliain anuas agus tá lúchair orm a rá gur éirigh thar barr linn.  Beidh ról tábhachtach ag na 73 daoine óga seo i bhforbairt na Ceathrún Gaeltachta in iarthar Bhéal Feirste, i gcothú phobal na Gaeilge sa chathair agus i gceannaireacht na sochaí i gcoitinne.”

Guímis gach rath ar ár ndaltaí agus iad ag tabhairt aghaidh ar an domhan mór agus ar an todhchaí geal atá rompu!!