Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

 
   

Focal ón Phríomhoide

Is mór an pléisiúr dom suíomh idirlín na scoile a chur i do láthair.  Sna leathanaigh seo gheobhaidh tú blas beag de phrionsabail Choláiste Feirste agus den iliomad réimsí oibre ar chuir muid tús agus nuáil leo chun ár gcuid daltaí a ullmhú do shaol an duine fhásta.

Cuireadh Coláiste Feirste ar bun chan amháin le scoth an oideachais a sholáthar ach chun pobal Gaeilge a chothú.  Tá an Ghaeilge ina cuid dílis de gach rud atáar siúl againn.  Is í an sainmheon Gaeilge an luach bhreise ar an luach bhreise a théann leis an fhoghlaim agus teagasc.  Táimid thar a bheith sásta go bhfuil glúin úr de Ghaeilgeoirí cothaithe againn atá ag déanamh ceannaireachtai bpobal na Gaeilge agus sa phobal ghinearálta fosta.

Cuireann tuismitheoirí cúram orainn aire mhaith a thabhairt dá gcuid páistí go gceann seacht mbliana.  Iarrann na tuismitheoirí orainn scileanna agus buanna na bpáistí a chothú, iad a spreagadh agus cur ar a gcumas na mianaidhmeanna s’acu a bhaint amach. Táimid an-dáiríre faoin chúram seo.  Is aidhm linn úsáid a bhaint as na seacht mbliana seo go críonna éifeachtach.  Is aidhm linn difear a dhéanamh i saol ár ndaoine óga.  Tá fianaise nach beag go bhfuil ag éirí linn.

Maidir le torthaí acadúla, tá Coláiste Feirste ar na scoileanna neamhroghnacha is fearr ag GCSE agus ag ardleibhéal le blianta beaga anuas.  Cuirimid síneadh ar na daltaí a bhfuil bua acadúil acu agus dúshlán rompu agus gnóthaíonn siad gráid A* go rialta i réimse leathan ábhar, ach go háirithe na hEalaíona, Spórt agus sna hEolaíochtaí.  Tríd ár n-Ionad Tacaíochta Foghlama nuálach tugaimid tacaíocht chuí do dhaltaí a bhfuil dua ar leith acu le go ngnóthóidh siad thar a bpoitéinséal. Agus soláthraímid curacalaman-leathan le freastal ar riachtanais, ábaltachtaí agus suimeanna gach uile dhalta.  Dá bhrí seo tugaimid ar ais sa Séú Foirm 80% de na daltaí anois, á gcoinneáil agus á gcothú sa chóras oideachais agus á n-ullmhú don staidéar tríú leibhéil.

Cad chuige a bhfuil an oiread sin rátha ar Choláiste Feirste? Mar go bhfreastalaimid ar gach páiste mar dhuine aonair; mar go bhfuil foireann tiomanta le hardscileanna againn; mar go bhfuil córas tréadchúraim agus tacaíochta pearsanta éifeachtach againn; mar gur pobal scoile sona sásta sinn.  Thar gach ní eile tá eispéaras oideachasúil den scoth ar Choláiste Feirste mar go bhfuil sainmheon Gaeilge go smior ionainn a spreagann ár ndaoine óga creidbheáil iontú féin mar Ghaeil agus gnóthú dá réir.

Gnóthaíonn ár gcuid daltaí go hacadúil.  Ach gnóthaíonn siad fosta sa spórt, sa drámaíocht, san ealaín agus sa cheol. Gnóthaíonn siad sna himeachtaí seach-churaclaim éagsúla.  Fásann siad go pearsanta agus go sóisialta i dtimpeallacht sábhailte bunaithe ar chaidrimh shona láidre.  Imíonn siad amach sa saol le gnóthú i réimse gairmeacha agus slite beatha – eolaithe, matamataiceoirí, múinteoirí, aisteoirí, ceoltóirí, ealaíontóirí, lucht meán, gníomhaithe pobail agus is iomaí gairm eile.  Tugann siad leo na tréithe a chothaigh siad ar Choláiste Feirste, féinchreideamh, dearcadh pobail agus líofacht sa Ghaeilge.

Leanann Coláiste Feirste den fhás, den shíorfheabhsú, den nuálú. 

Mícheál Mac Giolla Ghunna

 A Word from the Principal

It is with great pleasure that I introduce you to our school website.  Within these pages, you will get a flavour of what Coláiste Feirste stands for and the many strands of work we have initiated and innovated to prepare our pupils for adult life.

Coláiste Feirste was established not just to provide a high quality education but to sustain an Irish-speaking community.  The Irish language is central to everything we do.  It is the value-added ethos to our value-added teaching and learning. We are very happy to have created a new generation of Irish speakers whoare taking the lead both in the Irish language community and the general community.

Parents entrust us with their children for seven years. They ask us to develop all of their skills and talents, to inspire them and empower them to achieve their hopes and aspirations. It is a task we take very seriously. We aim to use these seven years wisely and effectively.  We aim to make a difference in the lives of our young people.  There is ample evidence that we are succeeding.

In terms of academic results, Coláiste Feirste has beenamong the top non-selective schools at GCSE and at A-level for several years.  We stretch and challenge our academically gifted pupils to achieve A* grades in a wide range of subjects,particularly in the Arts, Sport and Sciences. We support pupils with particular difficulties through our innovative Learning Support Centre to achieve well beyond their potential.  And we provide an extensive curriculum to meet the needs, abilities and interests of each individual pupil.  As a result we now take back 80% of pupils into Sixth Form, keeping them in the education system and preparing them for third level study.

Why is Coláiste Feirste so successful?  Because we meet the needs of each child as an individual; because we have a dedicated and highly-skilled staff; because wehave an excellent pastoral and personal support system; because we have a happy school community. Above all we offer an excellent educational experience at Coláiste Feirste because we have a strong Irish language ethos which inspires young people to believe in themselves as proud young Gaels and to achieve accordingly.

Our pupils achieve academically.  But they also achieve in sport, drama, art and music.  They achieve in the varied extra-curricular activities.  They grow personally and socially in a safe environment built on strong happy relationships.  They go on to achieve beyond school in a wide variety of professions and walks of life.  We are very proud of our former pupils – our scientists, mathematicians, teachers, actors, musicians, dancers, artists, media people, community activists, the list goes on.  These are bright, successful men and women, taking with them the Coláiste Feirste qualities: a self-belief, a sense of community and a fluency in the Irish language.

Coláiste Feirste continues to grow, to improve, to innovate. 

Mícheál Mac Giolla Ghunna