Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

 EC4
   
TMGO agus NVQ

Ag Eochairchéim 4 (Blianta 11-12)  tá rogha de 25 ábhar ag na daltaí idir TMGO agus NVQ (faoi mar a leagtar síos sa Chreat Teidlíochta) ar a n-airítear:

 • Gaeilge
 • Béarla (teanga)
 • Litríocht an Bhéarla
 • Matamaitic
 • Eolaíocht Shingil
 • Eolaíocht Dhúbailte
 • Tíreolaíocht
 • Fraincis
 • Stair
 • Ealaín agus Dearadh
 • Teicneolaíocht agus Dearadh
 • Creideamh
 • Ceol
 • Teicneolaíocht an Eolais agus na Cumarsáide (TEC)
 • Staidéir Spóirt
 • Staidéir Ghnó
 • Foghlaim don Saol agus don Obair
 • Cúram Linbh
 • Eacnamaíocht Baile
 • Drámaíocht
 • Iriseoireacht
 • Staidéir Gharimeacha
 • Staidéir Mhótarfheithicil (Nua i 2010)
 • Sláinte agus Cúram Soisialta (Nua i 2010)
 • Ealaíona Íomha Gluaiste (Nua i 2010)

Cuirtear cuid de na hábhair seo ar fail i gcomhphairtíocht le Coláiste Cathrach Bhéal Feirste.  Creideann Coláiste Feirste go mbíonn sé go mór ar leas na ndaltaí pairtíochtaí a dhéanamh le forais oideachasúla eile chun an churaclam a shaibhriú.

Ag leanstan le barr feabhais ag EC4

Tá clár cuimsitheach tacaíocht i bhfeidhm chun leasa daltaí EC4.  Bíonn ceardlanna scileanna stáidéir ar fáil do dhaltaí agus dá dtuismitheoirí agus cuirtear ranganna breise iar-scoile ar bun le freastal ar riachtanais obair chúrsa agus stáidéar aonarach.  Bíonn tuairiscí dul chun cinn míosúla seolta chuig tuismitheoirí agus socraítear agallaimh phearsanta do daltaí agus tuismitheoirí i mbliain 11 agus i mbliain 12 le beartú spriocanna a aontú.

Tá dul chun cinn iontach déanta ag an scoil le blianta beaga anuas maidir le torthaí TGMO (staitisticí ag cúl an Réamheolaire seo).  Is aidhm linn tógáil ar an rathúlacht seo sa todhchaí.