Wholeschool Portal | Home 18 August 2017

Líofa

 EC3
   
An Curaclam Leasaithe

Tháinig an Curaclam Leasaithe i bhfeidhm i 2007.  Tapaíonn Cólaiste Feirste an deis seo go fonnmhar chun tógáil ar an obair a bhí ar siúl againn cheana – cothú scileanna agus dearcadh dearfach, modhanna teagaisc idirghníomhacha, measúnú chun foghlama agus foghlaim nasctha tras-ábhair.  I mbliana mar shampla tá Bliain 8 agus Bliain 9 ag dul do cheithre théama tras-ábhair, mar atá:
 • Féintuiscint
 • Ithe Shlaintiúil
 • Ilchineálacht agus Cuimsitheacht
 • An Obair sa Gheilleagar Áitiúil agus Domhanda

Ag Eochairchéim 3 (Blianta 8-10)  déanann na daltaí staidéar ar réimse leathan ábhar ar a n-airitear:

 • Gaeilge
 • Béarla
 • Fraincis
 • Eolaíocht
 • Matamaitic
 • Dearadh agus Teicneolaíocht
 • Oideachas Reiligiúnda
 • Oideachas Pearsanta agus Sóisialta
 • Oidhreacht Chultúir
 • Ceol
 • Ealaín
 • Tíreolaíocht
 • Stair
 • Corpoiliúint
 • Staidéir Ríomhaireachta
 • Gairmthreoir
 • Saoránacht
 • Infhostaitheacht
 • Forbairt Phearsanta